Demotech, design for self reliance


Search for

Publications

Here you can find information about Demotech publications and of publications of others that are interesting to our approach.

Translate
Copyright & Open Source

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License.

Please refer to our work and provide us with usefull feedback and comments on our design initiatives.

Liability clause

We cannot be held accountable for injuries incurred during construction or usage of our designs and construction manuals.


...83...

Dutch Demotech Publications: Visie ondernemen na 9/11
< Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next >


Visie ondernemen na 9/11

Translation into English: Entrepreneurship after 9/11

De wortels van de terreuraanslag op 11 september liggen in de economische tweedeling van de wereld, in achterstand zonder verwachting, in armoede zonder hoop.
11/9 is het icoon geworden voor instabiliteit. Een instabiliteit, die ook van ondernemers een nieuwe visie vraagt. Het doel moet zijn niet een afscherming, maar een omarming van die mondiale instabiliteit, het zoeken naar herstel daarvan, als integraal deel van het ondernemen.
Hierna wordt een schets gegeven van een mogelijke benadering. Met ethiek als referentiekader kan de kracht van ondernemen worden versterkt door het onderkennen van de hierna geschetste aspecten van ondernemerschap:

 • Bewust van de waarde van ethisch ondernemen. Een stabiel ondernemingsklimaat is gebaat bij het ondersteunen van sociale harmonie. Ethisch ondernemen parasiteert niet op armoede en milieu, maar zorgt voor verbetering daarvan.
 • Bewust van de kansen van innovatie en ontwerpen. Innovatie is een avontuur, dat leidt naar onvoorziene situaties. Een van te voren gefixeerd doel wordt dan hinderpaal, zo ook een van tevoren geplande weg. Als doel ?n weg variabelen mogen zijn in het ondernemen, kan innovatie zorgen voor een verbrede basis voor ondernemen.
 • Bewust van de kansen geboden vanuit een netwerk. Alle gewenste of mogelijke uitvoeringsstappen vinden ook elders (soms beter) plaats. Netwerken maakt deze capaciteit invoerbaar in het eigen ondernemen.
 • Bewust van de waarde van het delen kennis. Ook alle kennis nodig voor een specifiek bedrijfsproces is elders al aanwezig. Deze kennis is in te voeren, als ook de eigen kennis transparant wordt aangeboden.
 • Bewust van de waarde van snelheid. Als alle faciliteiten en alle faciliteiten en alle kennis in het netwerk al aanwezig zijn, is succes bij het ondernemen het resultaat van snelheid van leren en van kiezen.
 • Bewust van het diepe verlangen binnen armoede tot participatie naar welzijn. Ondernemerschap dat realistisch inspeelt op dit verlangen bereikt daarmee een ongekend grote markt.

Experimentele toetsing ‘Visie Ondernemen n? 11 / 9’

Elke visie, ook deze kan getoetst worden door de uitgangspunten in praktijk te brengen, ten minste als experiment. Zo’n experimentele toetsing moet zich richten op drie aspecten:

 • Het uiteindelijk resultaat van het ondernemen: de verleende dienst of het geproduceerde product. Een nieuw, innovatief product in samenhang met een hierbij doelmatige dienstverlening
 • De manier van ondernemen: welke werkwijze maakt fundamenteel gebruik van de nieuwe kansen.
 • Hoe kan men leren van de missers, net zo goed als wat lukt bij de experimentele uitvoering? Hoe structureren we het leertraject?

Voorstel voor een experiment

Hierna volgt een voorstel voor de invulling van de bovenstaande drie aspecten: >NightReader, het product
Lezen is een fundamentele behoefte … Voor iedereen is de volgende situatie dan ook herkenbaar: op een warme zomeravond buiten zitten met een boek. Genieten van de rust en de concentratie op het verhaal. Een heldere leeslamp zou hinderlijke insecten aantrekken. Alleen een kleine strook van een pagina, precies dat deel van de pagina dat je op dat moment leest, zou verlicht moeten zijn.
Op wereldschaal betreft deze situatie ??n miljard mensen die wonen in de gematigde klimaatzones. Voor de vijf miljard mensen die leven in de tropen bestaat er een vergelijkbare situatie. Van hen is de helft jonger dan 16 jaar. Studeren, dus lezen, is voor zeg twee miljard jongeren een must. In de tropen valt de avond vroeg in, ‘s avonds is het koeler en prettig buiten te kunnen lezen. Zorgen voor licht om te lezen, maar geen insecten aantrekken met verstrooid licht, is in de tropen van nog groter belang dan hier.
Dit te onderkennen laat de NightReader geboren worden. Het aantal potenti?le gebruikers zal zich in 30 jaar verdubbelen, het betreft dus ook een groeiende markt. De schets van de NightReader illustreert het idee. Alle elementen dit product zijn gebaseerd op nieuwe technologie:

 • de kap is vacu?m gevormd uit spiegelend gemetalliseerde folie.
 • verlichting met LED’s, die een helder wit licht uitstalen, gevoed door een kleine accucel
 • een stripvormige zonnecel laadt overdag de kleine accu op

Het betreft dus een simpel productje, vergelijkbaar in kosten en functionaliteit met een sigarettenaansteker op gas. Maar het is geen wegwerpproduct. Constructief en functioneel bestaat er geen belemmering voor een zeer lange levensduur. Het enige werkelijk opmerkelijke aan de NightReader is dat het nog niet bestaat!
Het ethische aspect is de moeite waard nog nader te belichten. Dit product is van evident belang voor de educatie en ontwikkeling van honderden miljoenen jonge mensen. Zij winnen hiermee ??n dagdeel per dag voor studie! Het betreft een uiterst simpel en zo weinig kostend product, dat het voor iedereen die het nodig heeft beschikbaar kan komen. De NightReader leidt ook een betere benutting van de nu al aanwezige educatieve capaciteit.
De NightReader moet niet gezien worden als een hebbedingetje, dat eerst bij rijken terecht komt en later in een goedkopere versie bij de have-nots. De introductie moet resulteren in de onmiddellijke invulling van een belangrijke basisbehoefte: educatie.

 • NightReader, de dienstverlening
  De manier van ondernemen, de methodiek van initiatief, productie en distributie, zoals in het volgende punt beschreven, kan beslist ook gezien worden als een product. Het is verhandelbaar als een franchise, als expertise of als cursusmateriaal. Zoals hierna wordt toegelicht, is het genereren van kennis en het actief uitdragen daarvan het belangrijkste aspect van deze vorm van ondernemerschap.
 • De manier van ondernemen, verschillen en overeenkomsten
  Een -ten dele- nieuwe manier van samenwerken tussen partners. De rolverdeling tussen de partners is herkenbaar vanuit het normale procesontwikkeling, maar is op een aantal punten ook anders:
  • De initiatiefnemers (conceptbureaus) zetten het proces in gang met een management opzet, met een innovatief ontwerp en met werving van een beperkt aantal uitvoerders, waarvan het profiel past bij het initiatief. De initiatiefnemers bepalen de spelregels. De initiatiefnemers zijn niet van plan zich met productie of distributie te bemoeien en hebben daar ook geen direct financieel belang bij. Wel willen zij een schets leveren van het draaiboek van het hele plan en zorgen dat het kan gaan lopen. Hun voor elk initiatief specifieke expertise kan gezien worden als een recept voor franchise. De initiatiefnemers ontlenen hun initiatief aan hun contacten met de uiteindelijke gebruikers, via een geschikte vertegenwoordiging. Hierbij te denken aan consumenten verenigingen, consumentenbonden, vakbonden, ook aan de overheid.
  • Meerdere uitvoerders, werken in transparante concurrentie vanuit ongelijke bedrijfskundige situaties. Zij werken vanuit hun eigen belang, zonder horizontale of verticale binding. Maar zij weten dat zij het meeste baat hebben bij snelheid en niet bij dominantie. Dus zorgen zij ervoor elkaar op de hoogte te houden van hun problemen en hun resultaten. Zij delen hun experimentele kennis in een ‘Open Source’ verband via Internet. De uitvoerders hoeven dus een aantal vaardigheden niet in huis te hebben. Ook lopen zij een aantal risico’s niet. Marktbescherming is overbodig, alleen snelheid heeft waarde. Alle informatie komt automatisch naar hen toe. Zij hoeven alleen te gebruiken wat hen past en het naar behoefte aan te vullen. Er zal ongetwijfeld een vruchtbare samenwerking met andere uitvoerders ontstaan, maar dat is geen voorwaarde voor succes. Marktaandeel en het behoud ervan is niet relevant. Ondernemen vanuit de nieuwe visie benut de innovatieve capaciteit van conceptbureaus voor het bereiken van continu?teit. Investeren is minder nodig en heeft een zekerder rendement.
  • Uitvoerders zien productie als leerproces om te komen tot een recept voor productie. Zij gaan er niet van uit dat zij het proces controleren en volgens eigen huisregels moeten uitvoeren. Zij organiseren een pilot-productie. Daarmee verwachten zij vele nieuwe mogelijkheden te leren kennen door de steeds andere situaties, waarin het productie recept zal worden toegepast. Zij verwachten meer nut van de nieuwe kansen, dan last van de nieuwe problemen. Het overdragen van het productierecept wordt een belangrijk deel van de bedrijfsuitoefening. Het leidt tot een snel verwerven van de expertise om beter in te spelen op de ethische basisuitgangspunten als armoedereductie en milieubehoud. Hierbij weten de uitvoerders zich gesteund door hun conceptbureau, dat deze ontwikkelingen globaal volgt en zo haar eigen expertise versterkt.
  • Uitvoerders verlenen diensten aan vrij opererende productie units, die op basis van het recept zijn opgestart. Het is niet nodig dat productie-units groter worden bij een grotere vraag. Uitbreiding van het aantal productie-units ligt meer voor de hand, voorzover dat niet autonoom al niet gebeurd is. Ook de uitvoerders kunnen hun productie ervaring met hun proceservaring samenvoegen en die vermarkten via een franchise systeem. Gebruik maken van lokaal aanbod van productie in combinatie met lokale vraag heeft voordelen. Een groot aantal problemen lost zich hiermee op, zoals service verlening bij instructie, garantie en onderhoud. Distributie is ook zo’n aspect. Maximaal benutten van de lokale economisch draagkracht en daarmee vergroting van de markt kan, doordat de producent-consument relatie heel nauw is. In de, via franchise geactiveerde lokale huisnijverheid werken ook de lokale consumenten.
 • Leertraject naar kwaliteit
  Deze verkenning kan voorlopig worden afgesloten met de vraag hoe de kwaliteit van de conceptbureaus kan worden gebracht op het niveau dat nodig is voor succes. Het meest waarschijnlijke antwoord ligt in de opzet van een discussiepunt op Internet. Dit moet ‘Het Raam” worden waarachter open en bloot het proces zich afspeelt Zichtbaar zijn de doelen, de voorlopige spelregels en de behaalde resultaten. Het Raam moet een beroep doen op ondersteuning door al de denktanks, die betrokken zijn met de problematiek van armoede en milieu. Het nieuwe en unieke van deze discussie is dat er tegelijkertijd een complex experiment zich ontwikkelt, het experiment van de NightReader. Iedereen krijgt zij gelijk of ongelijk op de kortst mogelijke tijd thuisbezorgd!

  Stichting Demotech, design for self-reliance
  Dieren, 27 maart 2002
  Reinder van Tijen


  Dutch Demotech Publications: Visie ondernemen na 9/11
  < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next >